Danh sách văn bản pháp lý ngành xây dựng

18/01/2012

Stt

Tiêu đề

Ngày ban hành

Tóm tắt nội dung

1

Thông Báo 7246/TB-SXD-QLN&CS

01/09/2009

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giầy chứng nhận quyền sử dụng công trình xây dựng

2

Thông Tư 167/2009/TT-BTC

19/08/2009

Quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

3

Nghị Định 85/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

4

Nghị Định 108/2009/NĐ-CP

27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao,Hợp đồng xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh,Hợp đồng xây dựng-Chuyển giao

5

Thông Tư 38/2009/TT-BXD

19/05/2009

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị

6

Thông Tư 27/2009/TT-BXD

31/07/2009

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lường công trình xây dựng

7

Thông Tư 35/2009/TT-BXD

05/10/2009

Hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

8

Nghị Định 83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

sửa đổi Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

9

Thông Tư 39/2009/TT-BXD

09/12/2009

Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

10

Thông Tư 40/2009/TT-BXD

09/12/2009

Quy định việc áp dụng tiêu chuẫn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Viêt Nam

11

Chỉ Thị 01/CT-BXD

12/02/2010

Về việc tăng cường thực hiện các nội dung của quyết định số 09/2008/QĐ-BXD NGÀY 06/6/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam " Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe"

12

Quyết Định 92/QĐ-BXD

26/01/2010

Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2010 cua Bộ Xây dựng

13

Nghị Định 112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

14

Thông Báo 684/TB-VP

28/01/2010

Về việc đóng dấu giáp lai bảng sao kinh nghiệm của hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

15

Quyết Định 250/QĐ-BXD

04/03/2010

Về việc công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc vạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng

16

Chỉ thị 374/CT-TTg

24/03/2010

Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xâ dựng bằng nguồn vốn nhà nước năm 2010

17

Quyết Định 410/QĐ-BXD

31/03/2010

Về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 năm 2009

18

Thông tư Liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD

14/04/2010

Hướng dẫn việc quản lý sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng,quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,quản lý phát triễn nhà và công sở.

19

Nghị Định 48/2010/NĐ-CP

07/05/2010

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

20

Thông Tư 08/2010/TT-BKH

21/04/2010

Quy Định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

21

Luật xây dựng 16/2003/QH11

26/11/2003

Luật xây dựng

22

Luật đấu thầu 61/2005/QH11

29/11/2005

Luật đấu thầu

Chuyên mục : Thủ tục nhà đất


Đánh dấu trang này :

đang xử lý .....
1

Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Sáng : 8h -12h.

Chiều: 1h30-6h.

Quý khách muốn làm việc sau giờ hành chính hoặc vào Chiều thứ 7, Chủ nhật xin mời gọi điện đặt lịch hẹn trước.

BÁN ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG